آشنایی با همکاران آرشیو ...

 
دکتر احمدرضا شمشیری
مدیر واحد مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات
88964132
دکتر مریم صابری نمین
کارشناس مسئول واحد مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات
88964132
لیلا سرافراز
کارشناس واحد مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات
88964132
منصوره لطفی
کارشناس واحد مدیریت ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات
88964132